Otázky na znalca - všeobecné

 

 

 

 

(Otázka č. 1, marec 2011) Aká je príslušnosť znalca pre oblasť bezpečnosti elektrotechnických zariadení (BOZP), aké sú možnosti znaleckého úkonu v danej oblasti prípadne ďalšie súvisiace informácie? 

 

Znalec (súdny znalec) je štátom splnomocnená fyzická osoba pre výkon špecializovanej odbornej činnosti v súlade so zák. č. 382/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Znalec pre zadávateľa vykonáva znalecký úkon (napr. znalecký posudok, odborné stanovisko, odborné vyjadrenie), ktorého účelom je podľa požiadaviek zadávateľa expertne zodpovedať najrôznejšie odborné a technické otázky. Pre znalecký úkon v oblasti BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) elektrotechnických zariadení (napr. posúdenie stavu bezpečnosti technických zariadení elektrických) je v zmysle inštrukcie 7/2009 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 25. marca 2009 č. 23635/2009-51 odborne príslušný a oprávnený len znalec zapísaný v zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v znaleckom odbore 010000 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a v odvetví (znaleckej špecializácii) 010300 Elektrotechnika. Samozrejmou súčasťou znaleckého úkonu v predmetnej oblasti je obhliadka daných elektrotechnických zariadení v mieste ich inštalácie, znalecké skúmanie, skúšanie zariadení, vykonanie potrebných meraní, podľa potreby aj rôzne znalecké expertízy a pod.

Znalecká činnosť nie je živnosťou ani podnikaním a znalcovi za vykonanie úkonu patrí odmena – znalečné, ktoré spravidla zahŕňa tarifnú odmenu a náhradu za hotové výdavky znalca súvisiace s vykonaním znaleckého úkonu. Výšku znalečného možno aj dohodnúť, väčšinou sa však stanovuje podľa príslušnej vyhlášky (vyhl. Ministerstva spravodlivosti SR č. 491/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov). Znalca možno k úkonu prizvať vo forme objednávky znaleckého úkonu alebo žiadosti o vykonanie znaleckého úkonu (spravidla fyzické osoby a podnikateľské subjekty), v prípade štátnych inštitúcií je formálna podoba pribratia znalca rôzna a závisí od registratúrnych zvyklostí danej štátnej organizácie (napr. uznesenie, opatrenie, rozhodnutie o pribratí znalca a pod.).