Otázky v oblasti bezpečnosti el. zariadení - všeobecné(Otázka č. 4, jún 2016) Vybraný prehľad záväzných technických predpisov, právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP pre zamestnávateľa (prevádzkovateľa) pri prevádzke elektrotechnických zariadení so stavom k 1. 6. 2016:

 

V nadväznosti na zmeny v legislatíve vzhľadom na stav popísaný v mojej predchádzajúcej odpovedi na otázku (Otázka č. 1, máj 2011) uvádzam nasledujúci aktualizovaný a doplnený prehľad. Rámcovým dokumentom na úrovni Európskej únie upravujúcim oblasť BOZP je smernica 89/391/EHS o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia a ochrany zdravia pri práci, ktorá bola vrámci procesu aproximácie práva zavedená aj do právneho poriadku Slovenskej republiky (zákonom č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov). V ďalšej časti pre základnú orientáciu uvádzam prehľad vybraných najdôležitejších záväzných predpisov upravujúcich oblasť BOZP, požiadavky na bezpečnosť elektrotechnických zariadení a požiadavky na odbornú spôsobilosť pracovníkov: 

 

- zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 

- vyhl. č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov,

 

- nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,

 

- nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,

 

- nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,

 

- nariadenie vlády SR č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky,

 

- nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,

 

- vyhl. č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov,

 

- vyhl. č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov (predpis je stále platný ale neúčinný),

 

- vyhl. č. 605/2007 Z. z. o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia v znení neskorších predpisov - predpis bol ZRUŠENÝ,

 

- vyhl. č. 121/2002 Z. z. o o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,

 

- vyhl. č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol,

 

- zák. č. 311/2001 Z. z. ZÁKONNÍK PRÁCE v znení neskorších predpisov,

 

- zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov,

 

- zák. č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 

- zák. č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 

- zák. č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 

- nariadenie vlády č. 308/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení neskorších predpisov.


(Otázka č. 3, jún 2011) Odborná spôsobilosť pracovníkov a elektrotechnikov na prácu s elektrotechnickými zariadeniami: 

 

Požiadavky na odbornú spôsobilosť pracovníkov (vrátane odbornej spôsobilosti v elektrotechnike) vyplývajú z ustanovení zák. č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a sú konkretizované vo vyhl. č. 508/2009 Z. z. a technických normách STN 34 3100 a STN 50110-1. Základným stupňom odbornej spôsobilosti v elektrotechnike je Poučená osoba podľa § 20 vyhl. č. 508/2009 Z. z. (poučená osoba podľa čl. 4.2 STN 34 3100). Vyšším stupňom a zároveň základným stupňom odbornej spôsobilosti elektrotechnikov je Elektrotechnik podľa § 21 vyhl. č. 508/2009 Z. z. (znalá osoba podľa čl. 4.3 STN 34 3100). Za znalé osoby s vyššou kvalifikáciou podľa čl. 4.4 STN 34 3100 sa považujú: Samostatný elektrotechnik podľa § 22 vyhl. č. 508/2009 Z. z., Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa § 23 vyhl. č. 508/2009 Z. z. a Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa § 24 vyhl. č. 508/2009 Z. z. (stále platným synonymom tejto najvyššej odbornej spôsobilosti v elektrotechnike vyplývajúceho z dikcie predchádzajúcich predpisov je Elektrotechnik špecialista na vykonávanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa § 24 ods. 2 vyhl. č. 718/2002 Z. z.). Jednotlivým stupňom odbornej spôsobilosti predovšetkým prislúcha rozsah možných činností na elektrických zariadeniach, ktoré smie (resp. nesmie) daný pracovník vzhľadom na odbornú spôsobilosť vykonávať. Ďalším zásadným rozdielom medzi jednotlivými stupňami odbornej spôsobilosti je aj možný rozsah riadenia iných pracovníkov (napr. samostatný elektrotechnik podľa § 22 môže riadiť činnosť poučených osôb bez obmedzenia počtu ale len najviac dvoch elektrotechnikov podľa § 21). Zamestnávateľ je v zmysle platnej legislatívy BOZP povinný prideľovať prácu pracovníkom výhradne len v rozsahu dosiahnutej odbornej spôsobilosti a zároveň platí, že aj zamestnanec je povinný vykonávať prácu len v rozsahu, na ktorý má oprávnenie (preukaz alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike). V závere tejto otázky si dovolím upozorniť, že ustanovenia právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP majú v absolútnej prevahe predovšetkým obligatórny charakter, pričom ich neznalosť neospravedlňuje a ani nezbavuje zodpovednosti. Dôsledky neplnenia požiadaviek predpisov v oblasti bezpečnosti elektrotechnických zariadení sú žiaľ často fatálne a takéto skutky sú následne posudzované napr. v zmysle prvej, štvrtej resp. šiestej hlavy zák. č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (trestné činy proti životu a zdraviu, trestné činy proti majetku, trestné činy všeobecne nebezpečné atď.).


(Otázka č. 2, máj 2011) Vybrané kompetencie a zodpovednosti v oblasti BOZP elektrotechnických zariadení: 

 

V otázke zodpovednosti, povinností a kompetencií zamestnávateľa (prevádzkovateľa) a zamestnancov (pracovníkov) v oblasti prevádzky elektrotechnických zariadení sú základnými predpismi predovšetkým zák. č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 508/2009 Z. z. (stanovuje podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími a elektrickými). Otázka štátneho dozoru nad bezpečnosťou práce (vrátane otázok bezpečnosti technických zariadení, pracovných postupov, pracovných prostriedkov a pod.) je v súlade so zák. č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v kompetencii územne príslušného inšpektorátu práce. Inšpektor práce môže pri inšpekčnej činnosti konať v rozsahu oprávnení definovaných v § 12 zák. č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, napr. môže o. i. zakázať používanie život a zdravie ohrozujúcich technických zariadení. Osobitné postavenie v oblasti dodržiavania opatrení BOZP s cieľom ich neustáleho skvalitňovania majú aj samotní zamestnanci, jednak ako individuálnu povinnosť (§ 12 zák. č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov), ale aj cestou špeciálne poverených zamestnancov (zástupca zamestnancov pre bezpečnosť, komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, odborová organizácia). Významným prvkom pre zlepšovanie systému BOZP sú aj špecialisti bezpečnostnotechnickej služby (§ 22 zák. č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov), ktorej primárnou úlohou je erudovane poskytovať zamestnávateľovi komplexné poradenské služby v oblasti BOZP. V súlade s príl. č. 1 a príl. č. 1a, zák. č. 124/2006 Z. z. je napr. minimálny počet bezpečnostných technikov (§ 23 zák. č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov) u zamestnávateľa, ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností nie je uvedený v prílohe č. 1 a má do 600 zamestnancov stanovený na minimálne jeden pracovník v pozícii bezpečnostný technik.


(Otázka č. 1, máj 2011) Vybraný prehľad záväzných technických predpisov, právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP pre zamestnávateľa (prevádzkovateľa) pri prevádzke elektrotechnických zariadení:

 

Rámcovým dokumentom na úrovni Európskej únie upravujúcim oblasť BOZP je smernica 89/391/EHS o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia a ochrany zdravia pri práci, ktorá bola vrámci procesu aproximácie práva zavedená aj do právneho poriadku Slovenskej republiky (zákonom č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov). V ďalšej časti pre základnú orientáciu uvádzam prehľad vybraných najdôležitejších záväzných predpisov upravujúcich oblasť BOZP, požiadavky na bezpečnosť elektrotechnických zariadení a požiadavky na odbornú spôsobilosť pracovníkov: 

 

- zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 

- vyhl. č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia,

 

- nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,

 

- nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,

 

- nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,

 

- nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,

 

- vyhl. č. 59/1982 Zb. ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov,

 

- vyhl. č. 605/2007 Z. z. o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia v znení neskorších predpisov,

 

- vyhl. č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol,

 

- zák. č. 311/2001 Z. z. ZÁKONNÍK PRÁCE v znení neskorších predpisov,

 

- zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov,

 

- zák. č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 

- zák. č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 

- zák. č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 

- nariadenie vlády č. 308/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení neskorších predpisov.