Otázky v oblasti prevádzky informačných technológií(Otázka č. 4, august 2016) Môžete zverejniť vzor protokolu (resp. dokladu alebo záznamu) o vykonaní revízie a/alebo kontroly stavu bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia elektrického počas jeho používania, typicky používaného v oblasti informačných technológií (napr. osobný počítač, periférne pripojiteľný hardvér a pod.)?

 

Predovšetkým v úvode mojej odpovede Vážených čitateľov upozorňujem, že žiaden explicitne stanovený vzor, alebo tlačivo na tento účel NEEXISTUJE. Jeho forma a obsah je výhradne na zodpovednom prevádzkovateľovi daného elektrického zariadenia (na účel tohto článku sú uvažované len a len elektrické zariadenia, ktoré sú zároveň aj vyhradeným technickým zariadením elektrickým, t. j. skupina A a B zariadení uvedených v Príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z. z. - III. ČASŤ ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ELEKTRICKÝCH). Je však absolútne nevyhnutné aby jeho obsah bol:
a) v súlade s ustanoveniami čl. 7 STN 33 1610 (33 1610) Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania v prípade, že dané elektrické zariadenie je elektrickým spotrebičom,
b) v súlade s ustanoveniami čl. 6 STN 33 1600 (33 1600) Elektrotechnické predpisy. Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania v prípade, že dané elektrické zariadenie je elektrickým ručným náradím.


Na záver prikladám možné (nie však jediné) vzory tohto typu dokladov (vyhotovené v prostredí softvéru ILLKO Studio):
- Protokol o vykonaní pravidelnej revízie elektrického spotrebiča podľa STN 33 1610
(ako príklad použitý prenosný počítač/notebook),
- Protokol o vykonaní mimoriadnej revízie elektrického spotrebiča podľa STN 33 1610
(ako príklad použitý predlžovací pohyblivý 1-fázový prívod),
- Protokol o vykonaní pravidelnej revízie elektrického ručného náradia podľa STN 33 1600
(ako príklad použitý elektrický skrutkovač),
- Protokol o vykonaní pravidelnej kontroly elektrického spotrebiča podľa STN 33 1610
(ako príklad použitý externe pripojiteľný počítačový hardvér - externý pevný disk).

V prípade nejasností, že čo všetko je považované za vyhradené technické zariadenie elektrické, prosím prečítajte si aj moju staršiu odpoveď uvedenú tu.


(Otázka č. 3, február 2014) Aké zmeny nastali od 1. 1. 2014 v predpisoch upravujúcich revízie elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov (teda vrátane techniky informačných a komunikačných technológií, ktorá patrí do skupiny vyhradených technických zariadení elektrických s vyššou mierou ohrozenia - technické zariadenia elektrické skupiny B)?

 

Počnúc dňom 30. 11. 2013 platí vyhl. č. 398/2013 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení vyhlášky č. 435/2012 Z. z. a to s účinnosťou od 1.januára 2014.

Takže aké zmeny z hľadiska BEZPEČNOSTI prevádzky techniky informačných a komunikačných technológií nastali?

Predovšetkým v kontexte pôvodného znenia § 8 (Podrobnosti na zaistenie bezpečnostia ochrany zdravia pri práci pri prevádzke technického zariadenia) vyhl. č. 508/2009 Z. z., cit. "Zamestnávateľ, fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, a iné osoby podľa zákona, ktorí na plnenie svojich úloh používajú technické zariadenie (ďalej len "prevádzkovateľ") zabezpečia bezpečnosť technického zariadenia, ak pri jeho prevádzke dodržiavajú bezpečnostnotechnické požiadavky a" ..., konkrétne písmena d), cit. "d) zabezpečia vykonanie kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia podľa § 9." došlo konečne k jednoznačnej právnej úprave oblasti revízií a kontrol elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov počas používania prevádzkovateľom (táto predtým absentujúca jednoznačná právne záväzná úprava bola totiž častým zdrojom nejasností u elektrotechnikov, nakoľko túto oblasť doteraz upravovali "len" technické normy. Tento stav bol popísaný aj v mojich predchádzajúcich odpovediach na otázky Otázka č. 2, október 2012 a Otázka č. 1, október 2011).

Zmeny vyhl. č. 508/2009 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2014:
1.) v § 9 (Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia) ods. 1 pribudli písmená d) a e) v znení:
(1) Stav bezpečnosti technického zariadenia kontroluje
d) revíziou*** elektrického ručného náradia počas používania a revíziou elektrického spotrebiča počas používania prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 až 24* alebo prevádzkovateľom určená poučená osoba pod dohľadom osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 až 24*,
e) kontrolou**** elektrického ručného náradia počas používania a kontrolou elektrického spotrebiča počas používania prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 20 až 24*.

 

2.) pribudol § 13a (Revízia elektrického ručného náradia a revízia elektrického spotrebiča) v znení:
Revíziou elektrického ručného náradia a revíziou elektrického spotrebiča sa kontroluje stav bezpečnosti elektrického ručného náradia a stav bezpečnosti elektrického spotrebiča počas používania. Rozsah revízie a lehoty revízie elektrického ručného náradia a elektrického spotrebiča počas používania upravujú slovenské technické normy**.

 

3.) pribudol § 13b (Kontrola elektrického ručného náradia a kontrola elektrického spotrebiča) v znení:
Kontrolou elektrického ručného náradia a kontrolou elektrického spotrebiča sa kontroluje stav bezpečnosti elektrického ručného náradia a stav bezpečnosti elektrického spotrebiča počas používania. Rozsah kontroly a lehoty kontroly elektrického ručného náradia a elektrického spotrebiča počas používania upravujú slovenské technické normy**.

 

*§ 20 vyhl. č. 508/2009 Z. z. - Poučená osoba, § 21 vyhl. č. 508/2009 Z. z. - Elektrotechnik, § 22 vyhl. č. 508/2009 Z. z. - Samostatný elektrotechnik, § 23 vyhl. č. 508/2009 Z. z. - Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky, § 24 vyhl. č. 508/2009 Z. z. - Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického (resp. tiež podľa starej terminológie "Elektrotechnik špecialista na vykonávanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického" podľa § 24 ods. 2 vyhl. č. 718/2002 Z. z.);
**STN 33 1600 Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania, STN 33 1610 Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania;
***Revízia elektrického spotrebiča (elektrického ručného náradia) je súhrn úkonov, pri ktorých sa prehliadkou, skúšaním a meraním zisťuje ich stav z hľadiska bezpečnosti (súčasťou revízie je aj vypracovanie revíznej správy);
****Kontrola elektrického spotrebiča (elektrického ručného náradia) je činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a odskúšaním zisťuje ich bezpečný stav (chod zariadenia), najmä po mechanickej a elektrickej stránke (výsledkom kontroly je len zápis podpísaný pracovníkom, že zariadenie je, alebo nie je spôsobilé bezpečnej prevádzky).


(Otázka č. 2, október 2012) Aké zmeny nastali od 1. 12. 2011 v technických normách upravujúcich revízie elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov (teda vrátane techniky informačných a komunikačných technológií, ktorá patrí do tejto skupiny vyhradených technických zariadení elektrických)?

 

Opakovanie na úvod:
V predchádzajúcej odpovedi na otázku (Otázka č. 1, október 2011) som uvádzal, cit. "...b) technické zariadenia elektrické skupiny B podľa III. časti prílohy č. 1 vyhl. č. 508/2009 Z. z. t. j. vyhradené technické zariadenia elektrické s vyššou mierou ohrozenia (patria sem zariadenia s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty, teda vo všeobecnosti v zmysle STN 33 2000-4-41 sem patria zariadenia s napätím U≤50 V AC a U≤120 V DC; z hľadiska prúdu sa rozlišuje prahová hodnota vnímania 0,5 mA pre striedavý prúd a 2 mA pre jednosmerný prúd; hodnota neprevyšujúca prah bolesti je 3,5 mA pre striedavý prúd a 10 mA pre jednosmerný prúd). Do tejto skupiny spravidla patrí dominantná časť elektrotechnických zariadení v organizáciách (napr. všetky elektrické inštalácie nn v normálnom prostredí (podľa STN 33 0300), najrôznejšie elektrické spotrebiče (vrátane výpočtovej techniky a ďalších informačných a komunikačných zariadení), bežné elektrické náradie a pod.):

 

...zásady bezpečnosti...

- pre elektrické ručné náradie zabezpečovať v stanovených intervaloch (STN 33 1600) kontrolu stavu bezpečnosti (t. j. kontroly a revízie elektrického ručného náradia – môže vykonávať poverený samostatný elektrotechnik podľa § 22 vyhl. č. 508/2009 Z. z. alebo poučený pracovník podľa § 20 vyhl. č. 508/2009 Z. z. ak pracuje pod dohľadom minimálne samostatného elektrotechnika podľa § 22 vyhlášky). Poznámka: Kontrola elektrického ručného náradia sa vykonáva pred každým výdajom a po každom vrátení náradia. Lehoty revízií sú stanovené v závislosti od skupiny náradia podľa používania a triedy ochrany (napr. náradie triedy ochrany I a skupiny B (t. j. 100 až 250 prevádzkových hodín ročne) – revízia každé 3 mesiace),
- pre elektrické spotrebiče zabezpečovať v stanovených intervaloch (STN 33 1610) kontrolu stavu bezpečnosti (t. j. kontroly a revízie elektrického spotrebiča – môže vykonávať poverený samostatný elektrotechnik podľa § 22 vyhl. č. 508/2009 Z. z. alebo poučený pracovník podľa § 20 vyhl. č. 508/2009 Z. z., ak pracuje pod dohľadom minimálne samostatného elektrotechnika podľa § 22 vyhlášky). Poznámka: Lehoty pravidelných kontrol a revízií elektrických spotrebičov sú stanovené v závislosti od rozdelenia spotrebičov (držané v ruke, prenosné a neprenosné spotrebiče) a skupiny spotrebiča (napr. prenosný spotrebič - t. j. spotrebič do 18 kg ktorý nie je trvale pripojený (napr. osobný počítač) v skupine E (t. j. spotrebič používaný pri administratívnej činnosti) – revízia 1x za 24 mesiacov, kontrola spotrebiča 1x za 6 mesiacov). Poznámka: Revíziu pevne pripojených spotrebičov môže vykonávať len revízny technik podľa § 24 vyhl. č. 508/2009 Z. z. v lehotách podľa STN 33 1500,..."

 

Takže aké zmeny nastali?

Dňa 1. 12. 2011 boli vydané zmeny noriem STN 33 1600/Z1:2011 (k norme STN 33 1600:1996 Elektrotechnické predpisy. Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania) a STN 33 1610/Z1:2011 (k norme STN 33 1610:2002 Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania):
- zmena STN 33 1600/Z1:2011 RUŠÍ celú informatívu prílohu A normy STN 33 1600:1996,
- zmena STN 33 1610/Z1:2011 RUŠÍ celú informatívu prílohu D normy STN 33 1610:2002.

 

Revízie elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov počas ich používania, podľa zrušených informatívnych príloh mohol vykonávať poverený samostatný elektrotechnik alebo poučený pracovník, ak pracoval pod dohľadom minimálne samostatného elektrotechnika a kontrolu náradia mohol vykonávať poverený poučený pracovník. Uvedenými zmenami došlo k zosúladeniu týchto noriem s platnou legislatívou, t. j. situáciu vo vzťahu k elektrickému ručnému náradiu a elektrickým spotrebičom je potrebné posudzovať výhradne podľa platnej vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z..

 

Aký je teda záver?

1. Odbornú prehliadku a odbornú skúšku (revíziu*) môžu vykonávať len pracovníci s odbornou spôsobilosťou podľa § 24 vyhl. č. 508/2009 Z. z. - Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického (resp. podľa predchádzajúcej terminológie Elektrotechnik špecialista na vykonávanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického), ktorý o výsledku spracujú doklad – revíznu správu (resp. správu o výsledku odbornej prehliadky a odbornej skúšky).

 

2. Kontrolu** môžu vykonávať pracovníci s odbornou spôsobilosťou podľa § 20, § 21, § 22, § 23 a § 24 vyhl. č. 508/2009 Z. z. - Poučená osoba, Elektrotechnik, Samostatný elektrotechnik, Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického, ktorý o výsledku vykonajú podpísaný záznam (zápis).

*Revízia elektrického spotrebiča (elektrického ručného náradia) je súhrn úkonov, pri ktorých sa prehliadkou, skúšaním a meraním zisťuje ich stav z hľadiska bezpečnosti (súčasťou revízie je aj vypracovanie revíznej správy).
**Kontrola elektrického spotrebiča (elektrického ručného náradia) je činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a odskúšaním zisťuje ich bezpečný stav (chod zariadenia), najmä po mechanickej a elektrickej stránke (výsledkom kontroly je len zápis podpísaný pracovníkom, že zariadenie je, alebo nie je spôsobilé bezpečnej prevádzky).


(Otázka č. 1, október 2011) Vybrané základné zásady bezpečnosti technických (elektrotechnických) zariadení a súvisiacich opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) vo vzťahu k prevádzke informačných a komunikačných technológií (napr. elektronické zariadenia informačnej a komunikačnej techniky, elektrické inštalácie v príslušných technologických prevádzkach ako sú datacentrá, elektrické stanice pre technologické prevádzky, elektrické spotrebiče a náradie používané pri práci technických pracovníkov a pod.):

 

V prevádzke elektrotechnických zariadení (ako súhrnu rôznych technologických celkov, kde jednotlivými prvkami môžu byť najrôznejšie elektrotechnické zriadenia, elektrické inštalácie a pod.) je potrebné dodržiavať minimálne nasledujúce zásady (v závislosti od skupiny zariadenia podľa III. časti prílohy č. 1 vyhl. č. 508/2009 Z. z.):

a) technické zariadenia elektrické skupiny A podľa III. časti prílohy č. 1 vyhl. č. 508/2009 Z. z. t. j. vyhradené technické zariadenia elektrické s vysokou mierou ohrozenia (napr. to môže byť elektrická stanica - transformátorovňa pre dátové centrum, inštalácie vo výbušnom prostredí rôznych laboratórií v zdravotníctve atď.):

 

zásady bezpečnosti

 - v prípade zamestnancov vykonávajúcich činnosť na danom zariadení dbať na dosiahnutú odbornú spôsobilosť v elektrotechnike podľa vyhl. č. 508/2009 Z. z. a zabezpečovať zamestnancom vzdelávanie v danej oblasti,

 

- zabezpečovať v stanovených intervaloch (napr. príl. č. 8 vyhl. č. 508/2009 Z. z.) kontrolu stavu bezpečnosti technického zariadenia vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny (t. j. odborná prehliadka a odborná skúška (revízia) – môže vykonávať len revízny technik podľa § 24 vyhl. č. 508/2009 Z. z. a opakovaná úradná skúška podľa § 12 vyhl. č. 508/2009 Z. z. (napr. po každých desiatich rokoch prevádzky) – môže vykonať len oprávnená právnická osoba pre overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 14 zák. č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (napr. Technická inšpekcia a. s.)),

 

- zabezpečovať pravidelnú odbornú údržbu zariadenia, pravidelne posudzovať a prehodnocovať riziká spojené s prevádzkou daného zariadenia (napr. môže dôjsť k zmene vonkajších vplyvov (určovanie vplyvov sa vykonáva podľa STN 33 2000-5-51)),

 

- viesť aktuálnu sprievodnú technickú dokumentáciu vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach, kontrolách a skúškach ako aj evidenciu vyhradeného technického zariadenia v súlade s prílohou č. 4 vyhl. č. 508/2009 Z. z.,

 

- vydať, viesť a aktualizovať miestny prevádzkový predpis na prevádzku vyhradeného technického zariadenia skupiny A v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami,

 

- pracovníkom zabezpečovať dielektrické ochranné a pracovné pomôcky a zabezpečovať ich periodické preskúšavanie (napr. skratovacia súprava 2 roky, dielektrické rukavice 1 rok a pod.),

 

- pravidelne kontrolovať protipožiarnu bezpečnosť elektrických zariadení a okamžite odstraňovať zistené nedostatky.

 

b) technické zariadenia elektrické skupiny B podľa III. časti prílohy č. 1 vyhl. č. 508/2009 Z. z. t. j. vyhradené technické zariadenia elektrické s vyššou mierou ohrozenia (patria sem zariadenia s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty, teda vo všeobecnosti v zmysle STN 33 2000-4-41 sem patria zariadenia s napätím U≤50 V AC a U≤120 V DC; z hľadiska prúdu sa rozlišuje prahová hodnota vnímania 0,5 mA pre striedavý prúd a 2 mA pre jednosmerný prúd; hodnota neprevyšujúca prah bolesti je 3,5 mA pre striedavý prúd a 10 mA pre jednosmerný prúd). Do tejto skupiny spravidla patrí dominantná časť elektrotechnických zariadení v organizáciách (napr. všetky elektrické inštalácie nn v normálnom prostredí (podľa STN 33 0300), najrôznejšie elektrické spotrebiče (vrátane výpočtovej techniky a ďalších informačných a komunikačných zariadení), bežné elektrické náradie a pod.):

 

zásady bezpečnosti

- v prípade zamestnancov dbať na dosiahnutú odbornú spôsobilosť v elektrotechnike podľa vyhl. č. 508/2009 Z. z. a zabezpečovať zamestnancom vzdelávanie v danej oblasti, podľa potreby zabezpečovať pravidelné poučovanie zamestnancov podľa § 20 vyhlášky,

 

- pre elektrické inštalácie, zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a zariadenia na ochranu pred účinkami atmosferickej elektriny zabezpečovať v stanovených intervaloch (príl. č. 8 vyhl. č. 508/2009 Z. z.) kontrolu stavu bezpečnosti technického zariadenia (t. j. odborná prehliadka a odborná skúška (revízia) – môže vykonávať len revízny technik podľa § 24 vyhl. č. 508/2009 Z. z.),

 

- pre elektrické ručné náradie zabezpečovať v stanovených intervaloch (STN 33 1600) kontrolu stavu bezpečnosti (t. j. kontroly a revízie elektrického ručného náradia – môže vykonávať poverený samostatný elektrotechnik podľa § 22 vyhl. č. 508/2009 Z. z. alebo poučený pracovník podľa § 20 vyhl. č. 508/2009 Z. z. ak pracuje pod dohľadom minimálne samostatného elektrotechnika podľa § 22 vyhlášky). Poznámka: Kontrola elektrického ručného náradia sa vykonáva pred každým výdajom a po každom vrátení náradia. Lehoty revízií sú stanovené v závislosti od skupiny náradia podľa používania a triedy ochrany (napr. náradie triedy ochrany I a skupiny B (t. j. 100 až 250 prevádzkových hodín ročne) – revízia každé 3 mesiace),

 

- pre elektrické spotrebiče zabezpečovať v stanovených intervaloch (STN 33 1610) kontrolu stavu bezpečnosti (t. j. kontroly a revízie elektrického spotrebiča – môže vykonávať poverený samostatný elektrotechnik podľa § 22 vyhl. č. 508/2009 Z. z. alebo poučený pracovník podľa § 20 vyhl. č. 508/2009 Z. z., ak pracuje pod dohľadom minimálne samostatného elektrotechnika podľa § 22 vyhlášky). Poznámka: Lehoty pravidelných kontrol a revízií elektrických spotrebičov sú stanovené v závislosti od rozdelenia spotrebičov (držané v ruke, prenosné a neprenosné spotrebiče) a skupiny spotrebiča (napr. prenosný spotrebič - t. j. spotrebič do 18 kg ktorý nie je trvale pripojený (napr. osobný počítač) v skupine E (t. j. spotrebič používaný pri administratívnej činnosti) – revízia 1x za 24 mesiacov, kontrola spotrebiča 1x za 6 mesiacov). Poznámka: Revíziu pevne pripojených spotrebičov môže vykonávať len revízny technik podľa § 24 vyhl. č. 508/2009 Z. z. v lehotách podľa STN 33 1500,

 

- zabezpečovať pravidelnú odbornú údržbu zariadení, pravidelne posudzovať a prehodnocovať riziká spojené s prevádzkou daného zariadenia (napr. môže dôjsť k zmene vonkajších vplyvov (určovanie vplyvov sa vykonáva podľa STN 33 2000-5-51)),

 

- viesť aktuálnu sprievodnú technickú dokumentáciu vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach, kontrolách a skúškach (v prípade spotrebičov a elektrického náradia postačuje napr. vo forme „Evidenčného listu“ spotrebiča),

 

- pracovníkom zabezpečovať dielektrické ochranné a pracovné pomôcky a zabezpečovať ich periodické preskúšavanie (napr. dielektrické rukavice 1 rok a pod.),

 

- pravidelne kontrolovať protipožiarnu bezpečnosť elektrických zariadení a okamžite odstraňovať zistené nedostatky.

 

Uvedené bezpečnostné zásady majú všeobecnú platnosť. Vždy je však nevyhnutné uvažovať aj ďalšie mnou neuvedené opatrenia vyplývajúce zo špecifických podmienok konkrétnej organizácie (zamestnávateľa).