Cenník služieb

Cena znaleckých  úkonov:

Základnú (najnižšiu) tarifnú odmenu znalca stanovuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov (v súčasnosti platí):

§ 3
Hodinová odmena
(1) Hodinová odmena za jednu aj začatú hodinu výkonu znaleckej činnosti je 13,28 eura, ak nie je ďalej ustanovené inak.
(okrem hodinovej odmeny znalcovi patrí ešte paušálna odmena podľa § 5, náhrada hotových výdavkov, paušálne výdavky podľa § 14 a náhrada za stratu času podľa § 17).

V praxi je možné uplatniť aj zmluvné ceny, okrem prípadov znaleckých úkonov pre vybrané orgány verejnej moci SR (napr. polícia, prokuratúry, súdy...).

Odmena znalca za úkon (znalečné) sa vždy stanovuje v zmysle zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov. Pri zmluvnej (dohodnutej) odmene za vykonanie znaleckého úkonu, je cena stanovená individuálne vzhľadom na osobitné požiadavky klienta a náročnosť konkrétneho znaleckého úkonu.

Znalec podáva zadávateľovi úkonu vyúčtovanie  znalečného spravidla spolu so znaleckým úkonom. Výkon znaleckej činnosti nie je podnikanie (§ 2 ods. 9 zák. č. 382/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov). Nie som platcom DPH.

 

(pre vyhľadanie aktuálneho znenia v texte uvedených predpisov kliknite sem - Slov-Lex právny a informačný portál MSSR)