Na čo znalca?

 V tejto časti, sa pokúsim stručne zodpovedať na najčastejšie otázky týkajúce sa výkonu znaleckej (tiež súdno znaleckej) činnosti.
Čo je úlohou znalca v odbore elektrotechnika?
- Úlohou znalca je predovšetkým expertne zodpovedať na rôzne odborné otázky zadané objednávateľom znaleckého úkonu. V prípade znalca v odbore elektrotechnika (vo vymedzenom rozsahu elektrotechnických zariadení ktorý zodpovedá odvetviam, v ktorých je znalec zapísaný) je možné znalcovi klásť najrôznejšie otázky súvisiace s technickým stavom a prevádzkou daného zariadenia, otázky zistenia príčin disfunkcií či defektov rôznych zariadení, otázky preskúmania dejov a javov súvisiacich s prevádzkou zariadenia, odborné otázky súvisiace s obsluhou, údržbou a opravou daného zariadenia a podobne. Častou úlohou znalca je aj len zachytenie a zdokumentovania technického stavu a vlastností elektrického zariadenia v nejakom časovom okamihu, pre rôzne ďalšie právne účely zadávateľa. Špecifickým okruhom možných úloh v prípade výpočtovej techniky (informačnej a komunikačnej techniky) je zaistenie, vyťaženie, záchrana dát alebo forenzná analýza počítačových systémov. Znalec sa ale v žiadnom prípade nesmie v znaleckom úkone vyjadriť k právnym otázkam (napr. určenie osoby, ktorá spáchala trestný skutok, kto poškodil dané elektrotechnické zariadenie a pod.).


Aké základné predpisy upravujú znaleckú činnosť?
- zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- vyhláška č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch., tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (predpis účinný do 31. 7. 2018),
- vyhláška č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch., tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (predpis účinný od 1. 8. 2018),
- vyhláška č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov,
- vyhláška č. 492/2004 Z .z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov,
- inštrukcia Ministerstva spravodlivosti SR č. 7/2009 z 25.3.2009 upravujúca organizáciu a riadenie znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti (táto inštrukcia bola s účinnosťou od 5. 10. 2018 zrušená inštrukciou „INŠTRUKCIA 13/2018 MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 2. októbra 2018 č. 45477/2018/110, ktorou sa zrušuje inštrukcia 7/2009 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 25. marca 2009 č. 23635/2009-51 o organizácii a riadení znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti v znení neskorších predpisov“).

Kto je to znalec?
- Znalec je fyzická osoba alebo právnická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie činnosti podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), ktorá je zapísaná v zozname znalcov alebo nezapísaná v tomto zozname, ak je ustanovená za znalca podľa § 15 zákona (V konaní pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci možno ustanoviť za znalca aj osobu, ktorá nie je zapísaná v zozname, ak má potrebné predpoklady a príslušnom odbore alebo odvetví nie je zapísaná žiadna osoba alebo osoba zapísaná v zozname nemôže úkon vykonať alebo vykonanie úkonu by bolo spojené s neprimeranými ťažkosťami alebo nákladmi).

Aké sú identifikačné znaky znalca?
- Znalec zapísaný v zozname znalcov ministerstva spravodlivosti SR pri výkone svojej činnosti používa úradnú pečiatku s priemerom 36 mm a preukaz, ktorým sa na požiadanie oprávnenej osoby preukazuje (vzory nájdete v prílohe k zákonu č. 382/2004 Z. z. VZN). Oprávnená osoba je zadávateľ a každý, kto poskytuje súčinnosť znalcovi podľa § 2 ods. 8 písm. b) zákona.
- Zoznam znalcov obsahuje zákonom stanovené údaje o znalcoch a je verejne dostupný prostredníctvom portálu JASPI MSSR (Jednotný automatizovaný systém právnych informácií), resp. aj portálu REGISTRE MSSR - Znalci, ktorý prevádzkuje Ministerstvo spravodlivosti SR.

Čo je znalecká činnosť a znalecký úkon?
- Znalecká činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v zákone znalcami pre zadávateľa. Úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnenie, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie.

Čo je znalecký posudok?
- Znalecký posudok je najčastejší znalecký úkon. Znalecký posudok možno podať písomne a v konaní pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci aj ústne do zápisnice. 
- Písomne vyhotovený znalecký posudok obsahuje
a) titulnú stranu,
b) úvod,
c) posudok,
d) záver,
e) prílohy potrebné na zabezpečenie preskúmateľnosti znaleckého posudku,
f) znaleckú doložku.

Aké sú hlavné zásady výkonu znaleckej činnosti?
- Znalec je povinný vykonávať znaleckú činnosť
a) osobne, ak ide o fyzickú osobu; to neplatí, ak osobitný predpis ustanovuje inak,
b) riadne a v určenej lehote,
c) účelne, hospodárne a
d) nestranne.
- Znalec je oprávnený pri vykonávaní úkonu znaleckej činnosti pribrať na posúdenie čiastkových otázok konzultanta z príslušného odboru; opodstatnenosť pribratia konzultanta musí v úkone znaleckej činnosti odôvodniť. Odôvodnenie musí obsahovať popis toho, prečo znalec nemôže zodpovedať čiastkovú otázku a vysvetlenie, prečo bola konkrétna osoba vybratá ako konzultant. Zodpovednosť znalca za obsah úkonu znaleckej činnosti tým nie je dotknutá.
- Zadávateľ, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, je oprávnený pred zadaním úkonu znaleckej činnosti zistiť možnosti uskutočnenia úkonu znaleckej činnosti včas, ozrejmiť znalcovi obsah a rozsah znaleckého dokazovania, zistiť predpokladanú výšku znalečného a prerokovať uplatnenie nároku na preddavok podľa § 2 ods. 8 písm. a) zákona č. 382/2004 Z. z. VZN. Zadávateľ, ktorým je súd alebo iný orgán verejnej moci, je povinný pred zadaním úkonu znaleckej činnosti zistiť možnosti uskutočnenia úkonu znaleckej činnosti včas, ozrejmiť znalcovi obsah a rozsah znaleckého dokazovania, konzultovať druh znaleckého úkonu, zistiť predpokladanú výšku znalečného a prerokovať uplatnenie nároku na preddavok podľa § 2 ods. 8 písm. a) zákona č. 382/2004 Z. z. VZN. Ak ide o zložitú vec, je potrebné so znalcom ešte pred ustanovením konzultovať správnosť zadaných úloh, podať mu potrebné vysvetlenia zo súdnych spisov a skutočností, ktoré sú významné z hľadiska posudzovania veci.
- Znalec je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone alebo v súvislosti s výkonom činnosti, ak nie je tejto povinnosti zbavený zadávateľom alebo ministrom spravodlivosti alebo ak osobitný predpis neustanovuje inak. Táto povinnosť trvá aj po vyčiarknutí znalca zo zoznamu znalcov, počas prerušenia výkonu činnosti alebo počas dočasného pozastavenia výkonu znaleckej činnosti.

Kedy nesmie znalec vykonať úkon?
- Znalec zapísaný v zozname znalcov nesmie vykonať úkon v odbore alebo odvetví, v ktorom nie je zapísaný.
- Znalec je z vykonania úkonu vylúčený, ak možno mať pre jeho pomer k veci, k zadávateľovi alebo k inej osobe, ktorej sa úkon týka, pochybnosť o jeho nezaujatosti. Len čo sa znalec dozvie o skutočnostiach, pre ktoré je vylúčený, bezodkladne to oznámi zadávateľovi. Ak je zadávateľom súd alebo iný orgán verejnej moci, rozhodne o jeho vylúčení tento orgán.
- Znalec zapísaný v zozname znalcov môže vykonávať činnosť, len ak má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s výkonom znaleckej činnosti. Zákonom stanovený limit poistného plnenia za jednú poistnú udalosť je najmenej vo výške 33 193 eur.

Akú cenu za znalecký úkon zaplatím?
- Informácie nájdete v časti CENNÍK SLUŽIEB.

Kto vykonáva dohľad nad znaleckou činnosťou?
- Dohľad nad znaleckou činnosťou vykonáva v zmysle § 27 zákona č. 382/2004 Z. z. VZN Ministerstvo spravodlivosti SR a zároveň súdy a iné orgány verejnej moci sú povinné bezodkladne oznamovať ministerstvu skutočnosti nasvedčujúce tomu, že sa znalec dopustil iného správneho deliktu podľa zákona č. 382/2004 Z. z. VZN. Ministerstvo spravodlivosti SR tiež podľa § 27 zákona č. 382/2004 Z. z. VZN vybavuje aj podnety fyzických osôb alebo právnických osôb na znalcov pri výkone znaleckej činnosti.

Aké ďalšie predpisy súvisia s činnosťou znalca?
Sú to napríklad:
- zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (predpis účinný do 30. 6. 2016),
- zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok,
- zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok,
- zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok,
- zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov
a samozrejme mnoho ďalších predpisov.

Čo dodať na záver?
- Na záver, pre pobavenie Vám ešte dávam do pozornosti text s brilantným postrehom o znalcoch od Jaroslava Haška - Něco o soudních znalcích. Text bol uverejnený v Práve lidu 23/96 dňa 7. 4. 1914.