Objednávka služieb


Kontaktné údaje pre doručenie Vašej objednávky prípadne akýchkoľvek otázok nájdete v časti KONTAKT.


Objednávka znaleckého úkonu (najčastejšie posudku) by mala obsahovať:
- účel na ktorý má byť znalecký posudok vypracovaný,
- dátum ku ktorému má byť znalecký posudok vypracovaný,
- dátum dokedy má byť znalecký posudok vypracovaný,
- otázky zadané znalcovi (na ktoré bude znalec v úkone odpovedať),
- dohodnuté znalečné (odmena znalca) za úkon - informácie nájdete v časti CENNÍK SLUŽIEB,
- presný názov objednávateľa posudku, ktorý bude na posudku uvedený na prvej strane posudku, alebo právneho zástupcu objednávateľa posudku, ktorý bude na posudku uvedený,
- počet požadovaných vyhotovení (výtlačkov) znaleckého posudku.


Podklady pre vypracovanie znaleckého posudku v odbore elektrotechnika zo strany objednávateľa:
- objednávka znaleckého úkonu,
- ďalšie podklady už v závislosti od konkrétnych okolností prípadu a účelu znaleckého úkonu napr.:
obstarávacie doklady a nadobúdacie doklady k zariadeniam (faktúry, doklady o zaradení do používania a pod.),
technická a sprievodná dokumentácia k zariadeniu (manuály, schémy, technické špecifikácie, certifikáty, vyhlásenia a zhode a pod.),
prevádzková dokumentácia (záznamy o opravách a údržbe zariadenia, profilaktické listy a pod.),
záznamy o reklamáciach zariadenia (reklamačné listy, servisné listy a pod.),
záznamy o kontrole stavu bezpečnosti zariadenia (kontroly a revízie),
licencie k softvéru, zmluvné špecifikácie softvéru atď., atď.