Oblasť - informačné technológie

V oblasti informačných technológií je vecná príslušnosť znalca pre vykonanie znaleckého úkonu obsahovo vymedzená od 1. 8. 2018 vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 228/2018 Z. z. (predtým v inštrukcii Ministerstva spravodlivosti SR č. 7/2009 z 25.3.2009), nasledovne:


Odbor 10 00 00 Elektrotechnika - Odvetvie 10 04 00 Riadiaca technika, výpočtová technika (hardvér)
cit. z prílohy č. 2 k vyhl. č. 228/2018 Z. z. "Obsahom odvetvia je skúmanie javov, technických zariadení a systémov súvisiacich s tvorbou elektronických informácií, ich distribúciou, uchovávaním a využívaním. Výpočtová technika zahŕňa technické prostriedky určené na akékoľvek spracovanie informácií."


Odbor 10 00 00 Elektrotechnika - Odvetvie 10 09 00 Počítačové programy (softvér)
cit. z prílohy č. 2 k vyhl. č. 228/2018 Z. z. "Obsahom odvetvia je posudzovanie splnenia požiadaviek na vyhotovenie zákazníckeho softvéru, stanovenie všeobecnej hodnoty vytvoreného diela a posúdenie, či hodnota vytvoreného diela (softvéru) zodpovedá vynaloženým nákladom."


Odbor 10 00 00 Elektrotechnika - Odvetvie 10 10 00 Bezpečnosť a ochrana informačných systémov
cit. z prílohy č. 2 k vyhl. č. 228/2018 Z. z. "Obsahom odvetvia je posudzovanie bezpečnostnej stránky informačných systémov, spôsobu ochrany pred neoprávneným prístupom do systému, spôsobu ochrany dát pred ich zneužitím alebo stratou (zálohovanie)."


V praxi, predmetom znaleckého úkonu v oblasti IKT (informačné a komunikačné technológie), softvéru a informačnej bezpečnosti môže byť napríklad:
- metodické odborné posúdenie dodržiavania rôznych všeobecne záväzných predpisov (predovšetkým technických predpisov a technických noriem) v súvislosti s daným druhom IKT zariadení;
- otázky súvisiace s technickým stavom a prevádzkou daného zariadenia a/alebo informačného systému;
- posudzovanie systémov na uskutočnenie elektronickej aukcie podľa osobitných predpisov (§ 151 zák. č. 343/2015 Z. z. vznp. a vyhl. č. 132/2016 Z. z.);
- otázky súvisiace s hodnotou softvéru (a/alebo informačného systému);
- posudzovanie elektronických systémov zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov podľa osobitných predpisov (§ 9b zák. č. 275/2006 Z. z. vznp.);
- otázky zistenia príčin disfunkcií či defektov rôznych IKT zariadení;
- otázky preskúmania dejov a javov súvisiacich s prevádzkou daného zariadenia;
- odborné otázky súvisiace s obsluhou, údržbou a opravou daného zariadenia;
- otázky narušenia stavu bezpečnosti IKT, prieniku do informačných systémov, zneužitia informácií a podobne;
- stanovenie škôd spôsobených počítačovou kriminalitou (napr. nelegálny softvér a multimediálny obsah, rôzna analýza výpočtovej techniky, záchrana a vyťažovanie dát zo zaistenej techniky a podobne);
- zachytenie a zdokumentovania technického stavu, vlastností či informačného obsahu zariadení IKT v nejakom časovom okamihu, pre rôzne právne účely zadávateľa.