Na čo znalca?

 V tejto časti, sa pokúsim stručne zodpovedať na najčastejšie otázky týkajúce sa výkonu znaleckej (tiež súdno znaleckej) činnosti.
Čo je úlohou znalca v odbore elektrotechnika?
- Úlohou znalca je predovšetkým expertne zodpovedať na rôzne odborné otázky zadané objednávateľom znaleckého úkonu. V prípade znalca v odbore elektrotechnika (vo vymedzenom rozsahu elektrotechnických zariadení ktorý zodpovedá odvetviam, v ktorých je znalec zapísaný) je možné znalcovi klásť najrôznejšie otázky súvisiace s technickým stavom a prevádzkou daného zariadenia, otázky zistenia príčin disfunkcií či defektov rôznych zariadení, otázky preskúmania dejov a javov súvisiacich s prevádzkou zariadenia, odborné otázky súvisiace s obsluhou, údržbou a opravou daného zariadenia a podobne. Častou úlohou znalca je aj len zachytenie a zdokumentovania technického stavu a vlastností elektrického zariadenia v nejakom časovom okamihu, pre rôzne ďalšie právne účely zadávateľa. Špecifickým okruhom možných úloh v prípade výpočtovej techniky (informačnej a komunikačnej techniky) je zaistenie, vyťaženie, záchrana dát alebo forenzná analýza počítačových systémov. Znalec sa ale v žiadnom prípade nesmie v znaleckom úkone vyjadriť k právnym otázkam (napr. určenie osoby, ktorá spáchala trestný skutok, kto poškodil dané elektrotechnické zariadenie a pod.).


Aké základné predpisy upravujú znaleckú činnosť?
- zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- vyhláška č. 490/2004 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch., tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- vyhláška č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov,
- vyhláška č. 492/2004 Z .z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov,
- inštrukcia Ministerstva spravodlivosti SR č. 7/2009 z 25.3.2009 upravujúca organizáciu a riadenie znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti.

Kto je to znalec?
- Znalec je fyzická osoba alebo právnická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie činnosti podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), ktorá je zapísaná v zozname znalcov alebo nezapísaná v tomto zozname, ak je ustanovená za znalca podľa § 15 zákona (V konaní pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci možno ustanoviť za znalca, aj osobu, ktorá nie je zapísaná v zozname, ak s ustanovením súhlasí a v príslušnom odbore alebo odvetví nie je zapísaná žiadna osoba alebo osoba zapísaná v zozname nemôže úkon vykonať alebo vykonanie úkonu by bolo spojené s neprimeranými ťažkosťami alebo nákladmi).

Aké sú identifikačné znaky znalca?
- Znalec zapísaný v zozname znalcov ministerstva spravodlivosti SR pri výkone svojej činnosti používa úradnú pečiatku s priemerom 36 mm a preukaz, ktorým sa na požiadanie oprávnenej osoby preukazuje (vzory nájdete v prílohe k zákonu č. 382/2004 Z. z. VZN). Oprávnená osoba je zadávateľ a každý, kto poskytuje súčinnosť znalcovi podľa § 2 ods. 6 písm. b) zákona.
- Zoznam znalcov obsahuje zákonom stanovené údaje o znalcoch a je verejne dostupný prostredníctvom portálu JASPI MSSR (Jednotný automatizovaný systém právnych informácií), ktorý prevádzkuje ministerstvo spravodlivosti SR.

Čo je znalecká činnosť a znalecký úkon?
- Znalecká činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v zákone znalcami pre zadávateľa. Úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnok, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie.

Čo je znalecký posudok?
- Znalecký posudok je najčastejší znalecký úkon. Znalecký posudok možno podať písomne a v konaní pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci aj ústne do zápisnice. 
- Písomne vyhotovený znalecký posudok obsahuje
a) titulnú stranu,
b) úvod,
c) posudok,
d) záver,
e) prílohy potrebné na zabezpečenie preskúmateľnosti znaleckého posudku,
f) znaleckú doložku.

Aké sú hlavné zásady výkonu znaleckej činnosti?
- Znalec je povinný vykonávať znaleckú činnosť
a) osobne, ak ide o fyzickú osobu,
b) riadne a v určenej lehote,
c) účelne, hospodárne a
d) nestranne.
- Pri vypracúvaní znaleckých posudkov znalec postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a inštrukcií ministerstva spravodlivosti SR.
- Znalec je oprávnený pri vykonávaní úkonu znaleckej činnosti pribrať na posúdenie čiastkových otázok konzultanta z príslušného odboru. Opodstatnenosť pribratia konzultanta musí v úkone znaleckej činnosti odôvodniť. Zodpovednosť znalca za obsah úkonu znaleckej činnosti tým nie je dotknutá.
- Zadávateľ je oprávnený pred vykonaním úkonu znaleckej činnosti prekonzultovať so znalcom znalecké otázky, prerokovať uplatnenie nároku na preddavok znalečného a možnosti znalca vykonať úkon znaleckej činnosti v požadovanej lehote.
- Znalec je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone alebo v súvislosti s výkonom činnosti, ak nie je tejto povinnosti zbavený zadávateľom alebo ministrom spravodlivosti alebo ak osobitný predpis neustanovuje inak. Táto povinnosť trvá aj po vyčiarknutí znalca zo zoznamu znalcov alebo pozastavení výkonu znaleckej činnosti.

Kedy nesmie znalec vykonať úkon?
- Znalec zapísaný v zozname znalcov nesmie vykonať úkon v odbore alebo odvetví, v ktorom nie je zapísaný.
- Znalec je z vykonania úkonu vylúčený, ak možno mať pre jeho pomer k veci, k zadávateľovi alebo k inej osobe, ktorej sa úkon týka, pochybnosť o jeho nezaujatosti. Len čo sa znalec dozvie o skutočnostiach, pre ktoré je vylúčený, bezodkladne to oznámi zadávateľovi.
- Znalec zapísaný v zozname znalcov nesmie vykonávať činnosť, ak nemá uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s výkonom znaleckej činnosti. Zákonom stanovený limit poistného plnenia za jednú poistnú udalosť je najmenej vo výške 33 193 eur.

Akú cenu za znalecký úkon zaplatím?
- Informácie nájdete v časti CENNÍK SLUŽIEB.

Kto vykonáva dohľad nad znaleckou činnosťou?
- Dohľad nad znaleckou činnosťou vykonáva v zmysle § 29 zákona č. 382/2004 Z. z. VZN Ministerstvo spravodlivosti SR. Ministerstvo spravodlivosti tiež podľa § 31 zákona č. 382/2004 Z. z. VZN vybavuje sťažnosti na znalcov pri výkone znaleckej činnosti okrem sťažností na ich postup v konaní.

Aké ďalšie predpisy súvisia s činnosťou znalca?
Sú to napríklad:
- zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (predpis účinný do 30. 6. 2016),
- zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok,
- zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok,
- zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok,
- zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov
a samozrejme mnoho ďalších predpisov.

Čo dodať na záver?
- Na záver, pre pobavenie Vám ešte dávam do pozornosti text s brilantným postrehom o znalcoch od Jaroslava Haška - Něco o soudních znalcích. Text bol uverejnený v Práve lidu 23/96 dňa 7. 4. 1914.