Vzdelávanie a školenia

Pre záujemcov ponúkam lektorské zabezpečenie najrôznejších odborných kurzov, školení zamestnancov a prednášok v oblastiach mojej znaleckej činnosti. Pre výkon činnosti lektora mám spôsobilosť podľa zák. č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (lektorská spôsobilosť).
V oblasti elektrotechnickej BOZP ponúkam lektorské zabezpečenie kurzov odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, aktualizačných odborných príprav elektrotechnikov, poučovanie a školenie pracovníkov bez elektrotechnického vzdelania na prácu s elektrickými zariadeniami (poučená osoba podľa § 20 vyhl. č. 508/2009 Z. z.) v rozsahu podľa vyhl. č. 356/2007 Z. z. Mám odbornú spôsobilosť elektrotechnika špecialistu (revízny technik vyhradených technických zariadení elektrických) podľa § 24 ods. 2 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. v rozsahu E2/A a personálny certifikát na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických podľa STN EN ISO/IEC 17024:2004.


V oblasti informačných technológií ponúkam lektorské zabezpečenie kurzov a prednášok "šitých na mieru" podľa Vašich špecifických požiadaviek. Možný rozsah prednášok v oblasti open source technológií, počítačových sietí, informačnej bezpečnosti, systémov manažmentu v IKT a podobne. Som držiteľom rôznych certifikátov v predmetných oblastiach (Cisco, Offensive Security, ITSM - ISO/IEC 20000-1, ISMS - ISO/IEC 27001 a iných).