Oblasť - elektrotechnika

V oblasti elektrotechnickej bezpečnosti (BOZP) je vecná príslušnosť znalca pre vykonanie znaleckého úkonu vymedzená od 1. 8. 2018 vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 228/2018 Z. z. (predtým v inštrukcii Ministerstva spravodlivosti SR č. 7/2009 z 25.3.2009), nasledovne:


Odbor 01 00 00 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - Odvetvie 01 03 00 Elektrotechnika
cit. z prílohy č. 2 k vyhl. č. 228/2018 Z. z. "Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je súčasťou systému opatrení, ktoré sa zaoberajú pôsobením nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného prostredia (fyzikálnych, chemických, psychologických), bezpečnosťou technických zariadení a pracovnoprávnymi vzťahmi – to všetko nazývané ako ochrana práce. Jej cieľom je zabezpečenie optimálnych pracovných podmienok, a tým ochrana a zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnancov. Problematika sa dotýka všetkých odvetví národného hospodárstva. Riadi sa národnou legislatívou v súlade s predpismi Európskej únie."


V praxi, predmetom znaleckého úkonu môže byť napríklad:
- otázky stanovenia príčin havárií a úrazov, komplexnosti bezpečnostných opatrení, porušenia bezpečnostných predpisov pri práci s elektrickými zariadeniami;
- otázky posúdenia stavu bezpečnosti elektrických zariadení, inštalácií, prevádzok a podobne;
- špecifické otázky posúdenia stavu elektrotechnickej (resp. energetickej) prevádzkovej bezpečnosti zariadení informačných a komunikačných technológií vo vzťahu k informačnej bezpečnosti;
- otázky posúdenia nebezpečných a škodlivých faktorov a zabezpečenia optimálnych pracovných podmienok na zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnancov pri práci s elektrotechnickými zariadeniami.