Vzdelávanie a školenia

Pre záujemcov ponúkam lektorské zabezpečenie najrôznejších odborných kurzov, školení zamestnancov a prednášok v oblastiach mojej znaleckej činnosti. Pre výkon činnosti lektora mám spôsobilosť podľa zák. č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (lektorská spôsobilosť).
V oblasti elektrotechnickej BOZP ponúkam lektorské zabezpečenie kurzov odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, aktualizačných odborných príprav elektrotechnikov, poučovanie a školenie pracovníkov bez elektrotechnického vzdelania na prácu s elektrickými zariadeniami (poučená osoba podľa § 20 vyhl. č. 508/2009 Z. z.) v rozsahu podľa vyhl. č. 356/2007 Z. z. Mám odbornú spôsobilosť elektrotechnika špecialistu (revízny technik vyhradených technických zariadení elektrických) podľa § 24 ods. 2 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. v rozsahu E2/A a personálny certifikát na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) vyhradených technických zariadení elektrických podľa STN EN ISO/IEC 17024.


V oblasti informačných technológií ponúkam lektorské zabezpečenie kurzov a prednášok "šitých na mieru" podľa Vašich špecifických požiadaviek. Možný rozsah prednášok v oblasti open source technológií, počítačových sietí, informačnej bezpečnosti, rôznych systémov manažérstva v oblasti IKT a podobne. Som držiteľom rôznych certifikátov v predmetných oblastiach (Cisco, Offensive Security, ITSM - ISO/IEC 20000-1, ISMS - ISO/IEC 27001 a iných).


V oblasti (všeobecných) manažérskych systémov ISO ponúkam lektorské zabezpečenie školení a prednášok "šitých na mieru" (prípadne konzultácie a/alebo poradenstvo alebo aj audítorské služby) pre zavádzanie, zlepšovanie alebo rekonštrukciu alebo integráciu systému manažérstva kvality, systému manažérstva BOZP, systému enviromentálneho manažérstva, systému manažérstva proti úplatkárstvu (protikorupčný manažérsky systém) a systému kvality v skúšobných alebo kalibračných laboratóriách. Som držiteľom rôznych certifikátov v predmetných oblastiach (interný a externý audítor pre systém podľa EN ISO 9001, rôzne certifikáty pre ISO 45001 (OHSAS 18001), ISO 37001, EN ISO 14001, EN ISO/IEC 17020, EN ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17021-3 a ďalšie) s niekoľkoročnou praxou pri zavádzaní a auditovaní manažérskych systémov.